Associació Catalana per la Telemàtica Educativa

 • ACTE - Facebook
 • ACTE - Twitter
Dimecres 22 de Maig del 2024

Identitat del titular del web

Acte.cat és el web de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa,  entitat amb domicili Associació de mestres Rosa Sensat Av. de les Drassanes, 3, 08001 Barcelona, i CIF G61317079, inscrita al registre d’associacions de del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya amb el número 18751. El web d’ACTE és www.acte.cat. Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu contactar-hi a l’adreça electrònica  info@acte.cat.

Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que ACTE posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal.

A través del web, ACTE pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.

Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

L’usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin al web d’ACTE. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ACTE presta el servei, i a no dur a terme accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ ACTE o de tercers.

Queda prohibit l’accés a aquest web i el seu ús, incloent-hi mirar, descarregar, duplicar, presentar, posicionar (posting) i publicar dades, gràfics, imatges, fotografies, projectes, descripcions, informacions i textos, compilacions de vídeo, àudio, música i so, utilitats, programari (incloent-hi miniaplicacions) i compilacions de programari, controladors i altres programes d’utilitat (utilitats) (com es determina a continuació), el contingut de qualsevol butlletí de notícies per correu electrònic o comunicacions similars trameses per ACTE o en nom seu respecte a aquest web i/o la inscripció de l’usuari, així com qualsevol altre contingut en aquest web elaborat o tramès directament per ACTE o pels seus proveïdors de productes, suport o serveis (a continuació: el CONTINGUT del web), tret dels casos admesos expressament en les presents condicions. Això és vàlid per a l’aplicació de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, mecànics, fotocopiadors, enregistradors o d’altre tipus.

ACTE concedeix a l’usuari una autorització limitada per a l’accés a aquest web i el seu contingut, així com la seva explotació personal i no industrial com a recurs de suport i de comunicació únicament per a les finalitats determinades en aquest web, sempre que es mantinguin totes les indicacions de propietat intel·lectual i de drets protegits relatius al contingut del web sense alteració.

Tots els altres usos del lloc web, incloent-hi l’ús per a altres finalitats que les anteriorment esmentades, així com la modificació, distribució, transmissió i descàrrega del web (a excepció de l’encauament de pàgines), la nova publicació o Reverse Engineering, sense l’autorització prèvia i escrita d’ACTE, queden prohibits (sempre que aquesta prohibició no sigui exclosa segons la legislació aplicable). L’autorització per a l’ús del lloc web no inclou, a títol enunciatiu, l’autorització per a la revenda, explotació comercial o distribució del contingut del lloc web, l’enregistrament de qualsevol llista, descripcions o preus de productes, suports o serveis, així com per a l’ús derivatiu d’aquest lloc web o del seu contingut (incloent-hi l’entramat), la descàrrega o copiatge d’informacions de clients en benefici d’altres comerciants, qualsevol ús d’eines de mineria de dades, robots o similars per a l’enregistrament i l’extracció de dades, qualsevol ús del contingut del lloc web en qualsevol entorn del lloc web, servidor o ordinadors inclosos en una xarxa, o l’ús del contingut del lloc web que suggereixi una relació amb productes, suport o serveis d’ACTE o d’una empresa associada a aquesta, tret dels acords expressos i escrits entre les parts interessades.

Queda prohibit a l’usuari utilitzar aquest lloc web o els serveis d’una manera que contravingui a les presents condicions o que infringeixi qualsevol legislació aplicable o disposicions similars, o que causi o pugui causar danys, interrupcions o perjudicis d’aquest lloc web o els serveis. També es prohibeix a l’usuari accedir sense autorització a qualsevol part d’aquest lloc web o a comptes d’altres clients o a sistemes o xarxes d’ordinadors enllaçades amb aquest lloc web, tant si és a través de hacking, mineria de contrasenya o de qualsevol altra manera. Queda prohibit a l’usuari aplegar o provar d’aplegar informacions personals d’altres persones a través d’aquest lloc web.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, marques comercials, logotips, sons, il·lustracions i codis de programació (d’ara endavant, el “contingut”), incloent-hi sense limitació el disseny, estructura, selecció, coordinació, expressió, estil i organització de l’esmentat contingut, compresos al lloc pertanyen a ACTE, el contingut de tots els serveis d’ACTE és propietat d’ACTE, que és qui els controla i autoritza, i estan protegits per lleis d’imatge comercial, drets d’autor, patents i marques comercials, així com per altres lleis de drets de propietat intel·lectual i de competència deslleial.

Llevat que aquestes condicions d’ús estableixin el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre o distribuir de cap manera, cap part ni contingut del lloc en cap altre ordinador, servidor, pàgina web, ni en cap altre mitjà de publicació o distribució, sense el consentiment previ escrit de ACTE.

L’usuari pot veure, imprimir o descarregar qualsevol contingut dels serveis només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.

L’usuari no pot crear, de manera directa o indirecta, una col·lecció, compilació, base de dades o directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit d’ACTE. Tampoc no pot fer rèpliques del web d’ACTE en un lloc web extern, ni pàgines de resultats dels serveis.

Responsabilitat per l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, de manera que ACTE, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari. ACTE dedicarà tots els esforços i mitjans raonables a facilitar informació actualitzada i fefaent al web; això no obstant, ACTE no assumeix cap garantia amb relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra ACTE i basada en la mala utilització del web per part de l’usuari. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a ACTE amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

Els materials, informacions i manifestacions d’opinió (que puguin incloure també contingut d’usuari) continguts i/o exposats en fòrums (o a través de qualsevol altre mitjà d’accés al contingut d’usuari) no són necessàriament d’ACTE o dels subjectes jurídics associats (o admesos per aquestes). Tot el contingut d’usuari ha de ser considerat únicament com una manifestació d’opinió i no com una exposició de fets.

Tot el contingut d’usuari i/o els serveis que rebeu o utilitzeu, o bé que transmeteu en utilitzar aquest lloc web, incloent-hi, entre d’altres, l’ús de qualsevol fòrum, competeix al vostre arbitri exclusiu i corre a risc vostre, alhora que queda subjecte a les clàusules exoneratives i limitacions de la responsabilitat incloses en aquestes condicions. La seguretat d’aquest lloc web i del contingut d’usuari no pot ser garantida.

L’usuari té coneixement que, en fer públiques informacions personals o d’altre tipus a través de procediments en línia –per exemple, a través de taulers de missatges, xats restringits i altres procediments–, aquestes informacions poden ser recollides i utilitzades per persones desconegudes. Si bé ACTE farà tots els esforços per assegurar la protecció de les seves informacions personals i esfera privada, no pot garantir la seguretat de totes les informacions que siguin trameses per l’usuari en línia. La publicació de l’esmentada informació corre a risc de l’usuari.

Tret de les informacions personals trameses per un usuari amb la finalitat de la inscripció o l’obertura o actualització del seu compte (en la protecció de les quals ACTE s’esforçarà de qualsevol forma i de manera econòmicament raonable), ACTE no respon del contingut d’usuari (entre d’altres, ACTE s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que es transmeti a una àrea del lloc web designada com a àrea protegida, privada o amb accés limitat (o que calgui considerar com a tal), si hi poden accedir altres persones que no siguin l’usuari que ha transmès el contingut d’usuari. De la mateixa manera, ACTE no respon de cap indisponibilitat de contingut d’usuari (i s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que hagi estat tramès a una àrea denominada com a àrea pública del lloc web o a altres fòrums als quals puguin accedir altres usuaris que no siguin el que ha transmès l’esmentat contingut d’usuari.

ACTE no està obligada a intervenir en conflictes que l’usuari pugui tenir amb altres usuaris o en els quals un usuari es mostri part juntament amb altres usuaris o que es refereixin a aquest lloc web o que estiguin afectats de qualsevol manera per aquest.

En el marc de les disposicions legals sobre el dret d’autor, difamació, protecció de l’esfera privada i altres disposicions, ACTE s’exonera de qualsevol responsabilitat pel contingut d’usuari, incloent-hi la responsabilitat per errors, virus, difamacions, injúries per escrit, indecències o inexactituds que aquest pugui contenir, així com per un possible contingut d’usuari il·legal i altres continguts d’usuari.

L’usuari és exclusivament responsable de tots els danys (incloent-hi del contingut del lloc web) que siguin causats per l’ús o la transmissió de contingut d’usuari o del lloc web, entre d’altres, per conflictes o altres casos descrits en els apartats anteriors, així com per transaccions o fets associats.

ACTE no respon d’un accés no autoritzat al compte de l’usuari o d’una transmissió ulterior automàtica de missatges i/o virus a altres persones (que siguin causats per virus o de qualsevol altra manera) les dades de les quals hagin estat trameses per un usuari amb la finalitat d’integrar-les en un directori en línia que estigui a disposició a través d’aquest lloc web.

Les exoneracions i limitacions de responsabilitat previstes en aquestes condicions són aplicables independentment de si la responsabilitat es fa efectiva en virtut del dret contractual o delictiu (incloent-hi negligència i difamació), responsabilitat no subjecta a danys, incompliment de garanties o de qualsevol altre principi de dret.

Responsabilitat pel funcionament del web

ACTE exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a ACTE. Així mateix, també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ACTE. ACTE està facultada per suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Tot el contingut del lloc web i tots els serveis es posen a disposició en estat “tal com existeix” i “tal com està disponible”, i ACTE exclou –en el sentit més ampli possible, segons correspongui d’acord amb la legislació pertinent– totes les garanties i promeses de qualsevol tipus (les “garanties”), tant si són expresses com si s’entenen tàcitament incloses, sobre el contingut del lloc web i els serveis, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties concloents de la vendibilitat, qualitat satisfactòria, idoneïtat per a un determinat objectiu i la no violació de drets protegits de la propietat intel·lectual de tercers.

S’estableixen, entre d’altres, les següents:

ACTE no fa cap promesa que el lloc web sigui adequat, disponible, o que es trobi en totes les localitzacions a disposició per al seu ús o que estigui lliure de virus. Qui accedeixi a aquest lloc web i utilitzi el seu contingut i/o els serveis, respon del compliment de totes les lleis i disposicions pertinents, incloent-hi, entre d’altres, totes les lleis aplicables del país o de la població.

Si bé ACTE ha procurat comprovar l’exactitud, confiabilitat i actualitat de tot el contingut del lloc web, incloent-hi –a títol enunciatiu i segons correspongui– les dades sobre els productes, serveis, suport i d’altres, així com les descripcions rebudes de tercers, no dóna cap garantia respecte a l’exactitud de declaracions de qualsevol tipus incloses en aquest lloc web. Tots els materials, productes, suport, serveis o informacions que conté aquest lloc web o als quals s’hi fa referència poden quedar antiquats. Text-laGalera no es compromet a actualitzar el contingut del lloc web. Així mateix, s’exonera de qualsevol responsabilitat per errors o omissions de qualsevol mena en el contingut del lloc web. Qualsevol decisió que es prengui a partir d’informacions incloses en el contingut del lloc web (o d’usuari) correspon a la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

ACTE no assegura que les funcions o serveis en aquest lloc web o altres interaccions a través d’aquest estaran a disposició de manera contínua, sense interrupcions, de forma segura i sense errors, que tots els errors seran corregits o que aquest lloc web o el servidor que el posa a disposició estaran lliures de virus o d’altres components nocius. ACTE i les seves empreses associades no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol dany o virus que deteriori o envaeixi el vostre equip d’ordinador o altres propietats com a conseqüència del vostre accés a aquest lloc web o del seu ús, incloent-hi, a títol enunciatiu, la descàrrega d’imatges, programari o altre contingut del lloc web. En el cas que el contingut del lloc web generi alguna necessitat de servei, reparació o correcció de l’equip o de fitxers, totes les despeses que es produeixin seran assumides per l’usuari.

La informació inclosa en el contingut del lloc web (i d’usuari) no representa cap assessorament jurídic, professional, financer o mèdic. Qualsevol contingut del lloc web que contingui manifestacions sobre la rendibilitat d’inversions o declaracions d’intencions, no s’ha de tenir en compte. Text-laGalera es reserva el dret a no dur a terme cap actuació segons aquestes declaracions.

El lloc web pot contenir remissions a productes i serveis concrets d’ACTE que en un determinat país puguin estar disponibles únicament sota alguna condició o totalment indisponibles. Aquestes remissions no s’han d’entendre com a promesa o garantia tàcita que aquests productes o serveis estiguin en un determinat país sempre a disposició.

Si l’exclusió de garanties de ACTE descrita anteriorment queda prohibida d’acord amb la legislació pertinent, ACTE efectuarà aquesta exclusió, restricció o limitació únicament fins a l’abast màxim admissible, segons el que disposi l’esmentada legislació.

Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts al web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. ACTE declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret. ACTE queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte d’aquests enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

Enllaços al web d’ACTE

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que aquests no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de ACTE, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es fa referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica de l’entramat en l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promoguin o facin apologia, de manera directa o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés d’ACTE.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

ACTE – Associació Catalana per al Telemàtica Educativa,  com a responsable del tractament, a través de la seva web, https:acte.cat/ garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

 ACTE només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades. 

 A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web: 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: ACTE – Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa.

  • CIF: G61317079
  • Direcció Postal: Avda. Drassanes3| 08001 – Barcelona
  • Correu electrònic: actevitats@pangea.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES, LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ

ACTE tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte, legitimats pel consentiment que ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions comercials, es mantindran les mateixes fins als terminis que determini la legislació o fins el moment en que l’interessat s’oposi al tractament.  

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No hi ha previstes transferències internacionals de dades.

DRETS DE L’INTERESSAT 

Com a usuaris de acte.cat, tindran dret a: 

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic actevitats@pangea.org

Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través del seu espai web apdcat.gencat.cat.

 

Confidencialitat

ACTE es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de manera confidencial, i prendrà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Tractament de les dades obtingudes a través de la navegació

Aquesta web fa servir cookies. Si voleu impedir-ne la generació, caldrà que desactiveu aquesta acció des del vostre navegador.

Les cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita al navegador de l’usuari i que pot sol·licitar posteriorment per reconèixer-lo al llarg d’una sèrie de visites. És a dir, es tracta d’un petit fitxer de text que queda emmagatzemat al disc dur de l’ordinador i que serveix per identificar l’usuari quan es connecta novament al lloc web. El seu objectiu és registrar la visita de l’usuari i guardar certa informació.

Quins tipus de cookies hi ha?

Prenent com a base la seva durada, les cookies es poden classificar en “cookies de sessió” i en “cookies permanents”. Les cookies de sessió s’esborren de l’equip de l’usuari quan aquest abandona el lloc web visitat o tanca el navegador. Normalment s’emmagatzemen en la memòria cau de l’equip. D’altra banda, les cookies permanents es guarden al disc dur de l’equip de l’usuari de forma permanent o prolongada, de manera que el lloc web que les ha llançat pot llegir-les cada vegada que l’usuari el visiti de nou. La data de caducitat d’aquest tipus de cookies és determinada pel lloc web que les llança.

A més, ACTE utilitza cookies d’analítica de Google Analytics. Serveixen per identificar de manera anònima el visitant i per comptabilitzar aproximadament el nombre de visitants i la seva tendència en el temps, així com per descobrir també de manera anònima quins continguts són més consumits, si és la primera vegada que es visita el web o bé si es tracta d’un usuari recurrent. Aquestes cookies únicament es fan servir amb propòsits estadístics per optimitzar l’experiència dels usuaris al lloc. Es pot trobar més informació sobre la política de privacitat d’aquestes eines d’analítica a Google Analytics.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i, si ho desitja, impedir-ne la instal·lació al seu equip. Així mateix, l’usuari pot revisar al seu navegador quines cookies té instal·lades i quin és el seu termini de caducitat, alhora que pot eliminar-les. Per ampliar aquesta informació, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador.

En el cas que l’usuari no permeti l’ús de cookies durant la seva navegació per aquest lloc web, ACTE no garanteix que la informació apareguda durant la navegació per aquest sigui exacta, completa o, fins i tot, que la navegació sigui tècnicament possible o viable.

Actualment, la majoria de navegadors permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines. Aquests ajustaments normalment es troben a les “Opcions” o “Preferències” del menú del navegador.

Observacions de l’usuari i dels col·laboradors

El col·laborador garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a ACTE a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts o les observacions de caràcter no personal que l’usuari faciliti a ACTE es consideraran no confidencials, i ACTE es reservarà el dret d’utilitzar-los de la manera que consideri més adequada.

Modificacions de les condicions d’ús

ACTE es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d’ús del present web. Els col·laboradors i usuaris en general en seran informats. L’usuari quedarà obligat automàticament a complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís legal es regiran per la legislació de l’Estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per tal d'obtenir informació estadística sobre la base de les dades de navegació dels visitants. Si continues navegant entenem que acceptes el seu ús i, en cas de no acceptar la seva instal·lació, hauràs de visitar l'apartat de Política de Cookies , on trobaràs la forma d'eliminar-les o rebutjar-les. ACEPTAR
Aviso de cookies